ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit 

นอกจากขั้นตอนการขอวีซ่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการทำงาน ทั้งชาวไทยที่ทำงานในต่างประเทศและต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยแล้วการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มีสิทธิ์ทำงานหรือประกอบกิจการใด ๆ ต่อในประเทศที่เดินทางไป 

ต้องการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง 

หากใบอนุญาตหมดอายุต้องการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 • มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต 
 • คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist / Transit) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุใหม่ 
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้จะเปิดด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3 
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการพิจารณาต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit 

1.เอกสารที่ใช้ในการประกอบพิจารณาแตกต่างกันตามประเภทกิจการและนายจ้าง 

สถานประกอบการเอกชน 

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย 
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือนิติบุคคลต่างด้าว ให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 
 • หลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ 
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว 
 • หนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
 • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว 
 • เลขที่ใบอนุญาตที่ทำงาน 
 • สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด 
 • สำเนาเอกสารรายได้ปัจจุบัน 
 • ภ.ง.ด. 50 หรือภ.ง.ด. 51 ปีล่าสุด และภ.พ. 30 
 • รูปถ่ายสถานประกอบการมีรูปประกอบไปด้วยป้ายบริษัท 1 รูป ด้านหน้าเห็นตัวอักษรอาคาร 1 รูป ภายในโรงงาน 2 รูป 

2. หน่วยงานราชการ 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย 

 • หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / องค์การมหาชน / รัฐวิสาหกิจ (โดยระบุตำแหน่งและระยะเวลาในการจ้างงานอย่างชัดเจน) 
 • ใบประกอบวิชาชีพครู (ในกรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) 

เอกสารยื่นต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ใช้แบบเดียวกันกับสมัครครั้งแรกหรือไม่ 

หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยในเรื่องของการเตรียมเอกสาร ทั้งการทำครั้งแรกและการขอต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ใหม่ ซึ่งบอกว่า เอกสารที่ใช้ใช้แบบเดียวกัน ต่างกันเพียงบางส่วนเท่านั้น 

ในกรณีที่ work permit ของคุณหมดอายุ และต้องการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ใหม่ คุณต้องมีการจัดเตรียมเอกสารไม่แตกต่างไปจากการของครั้งแรกมากนัก แต่การเข้ามาทำความเข้าใจรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งจะช่วยเน้นย้ำให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ และระมัดระวังในการจัดเตรียมเอกสารมากยิ่งขึ้น ป้องกันการดำเนินการล่าช้าที่อาจทำให้ปัญหาตามมาในภายหลังได้