สิ่งที่ต้องรู้ก่อนต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit 

นอกจากขั้นตอนการขอวีซ่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการทำงาน ทั้งชาวไทยที่ทำงานในต่างประเทศและต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยแล้วการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มีสิทธิ์ทำงานหรือประกอบกิจการใด ๆ ต่อในประเทศที่เดินทางไป  ต้องการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง  หากใบอนุญาตหมดอายุต้องการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต  คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist / Transit) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุใหม่  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้จะเปิดด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3  ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต  เอกสารประกอบการพิจารณาต่อ ใบ อนุญาต ทํา…